P&P Consult

Betreft

toestemming om gegevens te verzamelen en een dossier aan te leggen

toestemming om in communicatie te treden met derden

toestemming om dossiergegevens op te vragen/te wijzigen/te vernietigen

toestemming om verslaggeving te maken en te delen

Met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming* en de GDPR* (wet van 25/05/2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verzameling en verwerking van persoonsgegevens; deze wet gaat over de eerbied voor uw persoonlijk leven, uw persoonlijke gegevens worden immers zowel schriftelijk als elektronisch verwerkt; u heeft, na afspraak, inzagerecht in uw professioneel dossier, wijzigingsrecht en vernietigingsrecht) geeft (geven) ondergetekende(n);

    ouder(s) van        :     _________________________

    voogd(en) van     :     _________________________

    cliënt/patiënt        :     _________________________

– de toestemming aan de medewerkers van Psychologisch en Pedagogisch Consult-NPC, om, in functie van observatie, diagnosestelling, begeleiding en/of behandeling van bovenvermelde cliënt/patiënt, in communi­catie te treden met, en/of dossiergegevens op te vragen bij en uit te wisselen met derden en/of digitaal beeldmateriaal te maken in het kader van een diagnostische observatie

– de toestemming aan de medewerkers van Psychologisch en Pedagogisch Consult-NPC, om, verslaggeving m.b.t. juridische dossiers op te maken en met de betrokken diensten te delen, na inzage en toestemming van de ondergetekende

– de toestemming om een digitale dossierfoto van de cliënt te mogen nemen

Indien de ouders van een minderjarige cliënt wettelijk of met onderlinge toestemming gescheiden leven, onder gelijk welke regeling naar de kinderen toe, verklaart de ondergetekende, de andere partij te informeren aangaande deze begeleiding en de verslaggeving te delen.

De verkregen en verzamelde gegevens mogen door Psychologisch en Pedagogisch Consult-NPC worden verwerkt en fysiek en/of elektronisch worden opgeslagen, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming*.

 Psychologisch en Pedagogisch Consult-NPC verbindt er zich toe dat de verzameling en verwerking van persoonsgegevens geschiedt overeenkomstig de GDPR* wet van 25/05/2018 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en van haar uitvoeringsbesluiten.

U heeft een kopie van dit document meegekregen.

voor P&P Consult-NPC                                   ouder(s), voogd(en), cliënt/patiënt                               (datum, naam en handtekening)

* P&P Consult-NPC hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. P&P Consult-NPC houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als cliënt/patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door de medewerkers van P&P Consult-NPC en worden enkel verwerkt voor de doeleinden waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

De persoonsgegevens worden door P&P Consult-NPC verwerkt met als doel het verzorgen van een goede zorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie en voor boekhoudkundige verwerkingen.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij de aanmeldingen, het vastleggen van afspraken, het algemeen dossierbeheer en klassement. Ook zij, zijn gebonden aan de discretieplicht en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket.

Uw dossier dient, volgens de wettelijke bepalingen, 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel in het kader van uw zorg, gedeeld met andere zorgverleners of dienstverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling/opvolging door een andere zorgverlener/dienstverlener.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen door het RIZIV en/of terugbetalingen (uit een aanvullende verzekering) van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen/ziekenfondsen, worden bepaalde gegevens ook hiermee gedeeld, alsook voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW.

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kunt deze opvragen, inkijken en eventueel vragen te wijzigen. In bepaalde gevallen kunt u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kunt u, schriftelijk, richten aan uw behandelaar. Bij vragen of klachten kunt u ook steeds bij uw behandelaar terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw behandelaar kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

 

Vertel over ons!

Deel deze pagina met je vrienden